عیب یابی پکیج ویزمن (viessmann)

A0: اشکال مشعل F2: مشعل خراب است که علت اون میتونه فعال شدن ترموستات حد باشه F3: ایراد مشعل F4: مشکل مشعل:سیگنال شعله وجود ندارد F5: کنترل مشعل ریست شده F30: کل سیستم مشعل بسته شده :اتصال کوتاه ترموستات رفت آب شوفاژ F38: مشعل شعله ندارد:قطع بودن ترموستات رفت آب شوفاژ F50: آب سیستم قطع شده :اتصال کوتاه ترموستات آب مصرفی F51: آب[…]