عیب یابی پکیج شاپه مدل آنالوگ و دیجیتال

ارور چشمک زدن LED 30 علت بروز این خطا روی پکیج آنالوگ شاپه تشکیل نشدن شعله یا جرقه نزدن است که دلیل آن می‌تواند قطع شدن گاز و یا خراب بورن سنسور ها، خود شیر گاز و در حالت بد تر برد دستگاه باشد. یکی دیگر از احتمالاتی که باعث ایجاد این خطا روی دستگاه[…]