عیب یایی پکیج ناوین (NAVIEN)

01: افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی) 02: افت فشار آب مدار گرمایش 03: نقص در جرقه زنی 04: عدم تشخیص یا تشکیل شعله 05: مدار گرمایش اشکال دارد 06: مدار گرمایش اشکال دارد (مدار NTC آن اتصال کوتاه کرده) 07: آبگرم مصرفی اشکال دارد (NTC مدار آن باز است) 08: آبگرم مصرفی اشکال دارد[…]