عیب یابی پکیج قاینار خزر

E1 : مربوط به گاز و شیرگاز E2: دمای بیش از حد آب مصرفی E3: نشت گاز- دودکش – سنسور دود E4: مصرفی NTC E6: نقص در سیستم الکترونیکی E7,E60: نقص در سیستم تعدیل کننده شیر گاز E8: نقص در مبدل آب گرم مرکزی E9,03: کمبود آب یا زیاد بودن آب