عیب یابی پکیج زاس

LP: خطای کمبود فشار آب HL: سنسور حد فعال شده AF:  پرشر سوییچ هوا ایراد دارد Hb: و NTC گرمایش ایراد دارد db:و NTC مصرفی ایراد دارد bC: خطای شعله یا خطای کنترل شعله G1: خطای مدولاتور شیر گاز AS: خطای ناپایداری برنامه Fr: انجماد