عیب یابی پکیج والترم

E1:  عدم تشخیص شعله E2: عمل کردن ترموستات ایمنی E5: مشکل عملکرد سیستم مدار گرمایشی E6: مشکل سیستم آب گرم مصرفی E14: اشکال در سیستم پرشر سوییج هوا E22: اشکال در تنظیم پارامترها E35: عملکرد بد ردیاب شعله H20:  نشانه حداقل فشار آب