عیب یابی پکیج وایلانت

F0: اشکال در NTC رفت و برگشت F1: اشکال در NTC برگشت گرمایش F5: قطع سنسور خارجی جریان گاز F6: قطع سنسور داخلی جریان گاز F10: اتصال کوتاه در NTC مدار رفت F11: اتصال کوتاه در NTC مدار برگشت F15: اتصال کوتاه در سنسور خارجی جریان گاز F16: اتصال کوتاه در سنسور داخلی جریان گاز F20: کلید حرارتی فعال شده[…]