عیب یابی پکیج valtro مدل g8

کد E1 : نقص در احتراق کد E2 : نقص در برد الکترونیک کد E3 : نقص در سیستم پمپ و دمای بیش از حد کد E4 : نقص در سیستم هیدرولیک(کمبود آب در مدار بسته) کد E5 : ایراد در تخلیه محصولات احتراق کد E6 : نقص در حسگر دمای آب گرمایش کدE7 :[…]

عیب یابی پکیج valtro مدل r9

کد E1 : نقص در سیستم هیدرولیک کد E2 : ایراد در احتراق کد E3 : نقص در حسگر دمای گرمایشی NTC کد E4 : نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC کد E5 : ایراد در حسگر شعله کد E6 : نقص در تهویه کد E7 : بیش از حد گرم شدن آب مدار[…]

عیب یابی پکیج valtro مدل g2

کد E1 : نقص در سیستم هیدرولیک کد E2 : ایراد در احتراق کد E3 : نقص در حسگر دمای گرمایشی NTC کد E4 : نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC کد E5 : ایراد در حسگر شعله کد E6 : نقص در تهویه کد E7 : بیش از حد گرم شدن آب مدار[…]

عیب یابی پکیج valtro مدل c2

کد E1 :نقص در احتراق کد E2 :ایراد بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته کد E3 : نقص در تخلیه محصولات احتراق کد E4 : کمبود آب در مدار بسته کد E6 : نقص در حسگردمای آب بهداشتی کد E7 : نقص در حسگر دمای گرمایش کد E9 : یخ زدگی[…]

عیب یابی پکیج valtro مدل x5

کد E1 : نقص در احتراق کد E2 : ایراد بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته کد E3 : نقص در تخلیه محصولات احتراق کد E4 : کمبود آب در مدار بسته کد E6 : نقص در حسگردمای آب بهداشتی کد E7 : نقص در حسگر دمای گرمایش کد E9 :[…]

عیب یابی پکیج valtro مدل b5

کد E1 :نقص در احتراق کد E2 :ایراد بعلت گرم شدن بیش از حد دما در مدار بسته کد E3 : نقص در تخلیه محصولات احتراق کد E4 : کمبود آب در مدار بسته کد E6 : نقص در حسگردمای آب بهداشتی کد E7 :نقص در حسگر دمای گرمایش کد E9 : یخ زدگی سیستم گرمایشی