عیب یابی پکیج مدل Thema fast c, Thema fast f

کد F2 : اشکال در تخلیه دود -اشکال در فن -خرابی برد (پس از 20 دقیقه مجددا راه اندازی میشه کد F3 : کمبود هوا کد F1,F4 : اشکال در روشن شدن کد F5 : افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی کد F6 : خطا در اندازه گیری دما NTC2 کد[…]

عیب یابی پکیج سونیه‌دوال مدل isotwin

کد F2 : اشکال در تخلیه دود -اشکال در فن -خرابی برد (پس از 20 دقیقه مجددا راه اندازی میشه کد F3 : کمبود هوا کد F1,F4 : اشکال در روشن شدن کد F5 : افزایش بیش از حد دما و فعال شدن کلید حرارتی کد F6 :خطا در اندازه گیری دما NTC2 کد F7[…]