عیب یابی پکیج شوفاژکار مدل کامفورت

کد E0 : دستگاه کار نمیکند – فشار آب زیر 0.5 بار سات کد E1 :عملکرد نا مطلوب جرقه زن و عدم ایجاد شعله کد E3 : سنسور آب گرم رفت شوفاژ عمل نمیکند کدE4: مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور هوا برقرار نیس کد E5 : مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور[…]

عیب یابی پکیج شوفاژکار مدل ELEGANT

کد E0 : دستگاه کار نمیکند – فشار آب زیر 0.5 بار سات کد E1 :عملکرد نا مطلوب جرقه زن و عدم ایجاد شعله کد E3 : سنسور آب گرم رفت شوفاژ عمل نمیکند کدE4: مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور هوا برقرار نیس کد E5 : مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور[…]