عیب یابی پکیج لامبرت مدل نمایشگر دما با LED

چشمک زدن LED 30 : اشکال در NTC گرمایش چشمک زدن LED 40: اشکال در NTC مصرفی چشمک زدن LED 50 : افت فشار آب مدار گرمایش چشمک زدن LED 60 : اشکال دود سیستم تخلیه دود چشمک زدن LED 70 : دمای آب مدار گرمایش به بیش از 90 درجه افزایش یافته و یا[…]

عیب یابی پکیج لامبرت مدل صفحه دیجیتالی

کد E01 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله کد E02 : اشکال در سیستم تخلیه دود کد E03 : اشکال در NTC گرمایش کد E04 : اشکال در NTC مصرفی کد E05 : عدم عملکرد صحیح مدولاتور شیر گاز کد E06 : دمای آب مدار به بیش از 90 درجه افزایش یافته کد E07: عدم[…]