عیب یابی پکیج ایتال‌ترم (ITALTERM)

01: مشعل گاز -مخلوط هوا 02: خطا ترموستات حد 03: دودکش 05: NTC گرمایش 06: خطا NTC آبگرم مصرفی 10: خطا کمبود اب 22: نوسان برق 33: اتصالات برقی برد 35: شعله غیر منتظره 39: یخ زدایی 42: وضعیت غیر عادی برق ورودی