عیب یابی پکیج ایمرگاز

01: عدم تشکیل شعله 02: فعال شدن کلید حرارتی 03: در مدل فن دار عدم فعال شدن پرشر سوییچ -در مدل بدون فن ستسور دود فعال شده 04: فعال شدن کلید حرارتی و سنسور دود 05: اشکال NTC گرمایش 06: اشکال NTC مصرفی 08: ریست حداکثر تعداد 10: کمبود فشار آب مدار گرمایش 11: اشکال در تخلیه دود 15: خرابی برد الکترونیکی[…]