عیب یابی پکیج گرمیران

E1: خطای فشار گاز E2: خطای حسگر ترموستات ایمنی E3: خطا کنترل کننده فشار دودکش (پرشر سوییچ ) E5: خطا NTC حرارت مرکزی E6: خطای سنسور NTC آب گرم مصرفی E10: کم بودن فشار آب E25: دمای پکیج بیشتر از حد ممکن شده E35: خطای شعله