عیب یابی پکیج دیلاکس

01: دمای بیش از حد 02: عدم چرخش آب 03: نقص در تشکیل جرقه 04: عدم تشکیل شعله 05: قطعی سیم سنسور گرمایشی 06: اتصال کوتاه سنسور گرمایشی 07: قطعی سیم سنسور آبگرم 08: اتصال کوتاه سنسور آبگرم 09: نقص در عملکرد فن 10: نقص در سنسور فشار هوا 13: ایراد در کار فلوسوییچ آب مدار گرمایشی 14: خظای سیستم اعلان نشتی گار 15:[…]