عیب یابی پکیج دمراد (DEMRAD)

E1: فعال شدن کلید حرارتی E2: اشکال در NTC مصرفی E3: اشکال در NTC گرمایش E4: عدم تشکیل یا تشخیص شعله E5: انسداد دود کش یا اشکال در سنسور فشار دود کش E6:اشکال در ترموستات اتاقی OTC E7: جابه جایی شیلنگ های سنسور فشار دودکش E8: فن خاموش است ولی بر اثر باد هوا در دودکش جریان[…]