عیب یابی پکیج کلاس (class)

201: باز یا مدار کوتاه شدن حسگر آبگرم 1p1: نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار 112: باز یا مدار کوتاه شدن حسگر برگشت سیستم گرمایشی 110: باز یا مدار کوتاه شدن حسگر رفت سیستم گرمایشی 104: نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار 101: گرمای بیش از حد 6p1: تاخیر در بسته شدن[…]