عیب یابی پکیج بایکان (BIAKAN) مدل sun moon

کد E01 : عدم تشکیل یا تشخیص شعله کد E02: انسداد دودکش خطای کلید حد ترموستات دود در مدلهای بدون فن و انسداد دودکش خطای پرشر سوییچ دود در مدلهای فن دار کد E03: خطای عملکرد NTC گرمایش و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی کد E04 : خطای عملکرد NTC مصرفی کد E05 : اشکال[…]

عیب یابی پکیج بایکان (BIYCAN) مدل nila plus

چشمک زدن led30 : خطای عملکرد NTC گرمایش و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی چشمک زدن LED40: خطای عملکرد NTC آبگرم مصرفی چشمک زدن LED50: افت فشار آب مدار گرمایش چشمک زدن LED60: انسداد دودکش  خطای کلید حد ترموستات دود در مدلهای بدون فن و انسداد دود کش  خطای پرشر سوییچ دود در مدلهای فن[…]