عیب یابی پکیج بارلی (BARRELLI)

E1: نقص در جرقه زن E2: ترموستات 105 درجه (کلید حرارتی) عمل کرده E3: اشکال در تهویه E4: کمبود آب E6: نقص NTC آبگرم مصرفی E7: نقص NTC گرمایش E9: رسیدن به نقطه انجماد