عیب یابی پکیج آماتیس مدل lauarplas

E01: اشکال در احتراق E02: اشکال در سنسور حد E03: ایراد تخلیه دود E04: کمبود فشار آب E05: اشکال در الکترود جرقه زن E06: اشکال در مدار مصرفی آب E09: ورود بیش از حد آب به دستگاه E51: آشکال سخت افزاری E52: آسیب و اشکال سخت افزاری E53: ایراد سخت افزاری E72: عدم تشخیص محفظه احتراق E76: عدم تشخیص اتصال[…]