عیب یابی پکیج الکسیا (ALEXIA)

60: 70: افزایش بیش از حد دما به بیش از 85 و کمتر از 105 80: فعال شدن کلید حرارتی 105 (فیوز حد) 80,70: شعله یابی حین کار 80,60: یخ زدایی با روشن شدن پمپ 60,70: یخ زدایی با روشن شدن مشعل 80,50: آبگرم مصرفی اشکال دارد(NTC مدار آن باز است) 70,50: آبگرم مصرفی اشکال دارد مدار NTC آن اتصال کوتاه کرده.[…]