عیب یابی پکیج اخگر مدل ARA

F3: خطا در سنسور آب مصرفی F4: خطا در سنسور شوفاژ F5: خطای حسگر یا یون یا مشکل گاز F6: خطا در لیمیت سوییج 78 درجه F7:خطا در سنسور دود F8: خطا در لیمیت 110 درجه