عیب یابی پکیج ایرفل

LP: کمبود فشار آب HL: نقص در ترموستات حد AF: نقص در پرشر هوا HB: نقص در NTC گرمایش DB: نقص در NTC آبگرم BC: نقص در احتراق پکیج -عدم وجود گاز G1: نرسیدن برق به سیم پبچ تنظیم شیر گاز A5: پکیج ترکیبی هنگام راه اندازی