عیب یابی پکیج 2000

E0: نداشتن آب= شارژ آب در سیکل گرمایش + هواگیری E1: عدم تشکیل شعله E3: خرابی NTC و یا قطعی مسیر ارتباطی E4: پرشر سوییچ هوا :برد به فن دستور داده اما پرشر هوا باز میماند. برای رفع ایراد دودکش فن پرشر هوا شلنگ سیلیکونی و ونتوری E5: پرشر سوییچ هوا: قبل از دستور برد به فن پرشر هوا[…]