سنسور حداقل فشار اب
ترنسدیوسر سونیه دوال

1 عدد در انبار