دو راهی 90 درجه فیتینگی

مور استفاده در فیلتر مرحله 6 برای داشتن خروجی آب تصفیه جهت استفاده در آبسردکن و یخچالهای ساید

مقایسه