عیب یابی پکیج نوافلوریدا (NOVAFLORIDA) – مدل پیکتور و ولا

عیب یابی از پکیج نوافلوریدا (NOVAFLORIDA) – مدل پیکتور(pictor) و ولا(vela) چراغ اتصال برق(سبز):این چراغ نشان میدهد که منبع برق پکیج روشن است چراغ نمایشگر قرمز هنگامی که این چراغ روشن است به این معناستکه دمای اب در سیستم گرمایش بین 25و35 درجه سانتیگراد است.هنگامی که این چراغ چشمک میزند پکیج به دلیل نقص فنی[…]