عیب یابی پکیج ایرتور مدل proteus plus

کد F1: قفل شدن دستگاه به علت افزایش بیش از حد دما کد F2: خرابی سنسور مدار آبگرم مصرفی کد F3 : خرابی سنسور مدار گرمایش مرکزی کد F4 : قفل شدن دستگاه به علت خرابی یونیزاسیون(تشخیص شعله) کد F5 : خرابی سوییچ فشار هوا کد F6 : خرابی سنسور دمای خارجی کد F7 :[…]

عیب یابی پکیج ایرتور مدل canfeo premix

کد 04 : عدم ایجاد شعله بعد از سه مرتبه تکرار کد 05 : از بین رفتن شعله حین کار کد 11 : دریافت سیگنال وجود شعله بدون باز بودن شیر گاز کد 15: خطای سنسور بیرونی (در صورت وجود) کد 16 :خطای سنسور برگشت مدار گرمایش (NTC) کد 20 : خطای شیر گاز کد[…]

عیب یابی پکیج ایرتور مدل carola digital

کد T6 : اتصال کوتاه سنسور ایمنی کد .T6 : اتصال باز سنور ایمنی کدT2 : سنسور ایمنی دستگاه را به دلیل عدم جریان مناسب دود خاموش کرده کد E4 : و APS باز کد E5 : و APS بسته کدE3 : حطای دمای بالا سنسور حد کد t1 : دمای بالا سنسور آبگرم بهداشتی[…]