توجه داشته باشید، درخواست نصب و تعمیرات، فقط در شهرستان شیراز و توابع آن صورت می‌گیرد