توجه داشته باشید، درخواست تعمیرکار در شهرستان شیراز و توابع آن صورت می‌گیرد